Verkoopstyling
Danielle Overmars
Gaelstraat 7
2013 CE Haarlem
06 1192 7550
info@suiteverkoopstyling.nl

Algemene voorwaarden

Suite Verkoopstyling hanteert de volgende algemene voorwaarden:

artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte enovereenkomst tussen Suite Verkoopstyling, hierna tenoemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaardenvan toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijenuitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing opovereenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derdendienen te worden betrokken.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkersvan Gebruiker en zijn directie.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden vanOpdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enigmoment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijfthet overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwebepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen tekomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijkebepalingen in acht wordt genomen.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerderebepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden‘naar de geest’ van deze bepalingen.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemenevoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar degeest van deze algemene voorwaarden.8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of datGebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stiptenaleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte eentermijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld,kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleendindien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in detussentijd niet meer beschikbaar is.2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien deOpdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan weleen onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andereheffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst temaken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- enadministratiekosten, tenzij anders aangegeven.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in deofferte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan nietgebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkendeaanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van eengedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoeringen wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaanvoor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit ofindien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering vanbepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer eenfatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruikerderhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijketermijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen enovereenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander opgrond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten doorderden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordtuitdrukkelijk uitgesloten.5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kadervan de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van deOpdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt deOpdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheidgewenste faciliteiten.6. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht dezaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken vaninformatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruikergerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Hetrisico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgeverover op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.7. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voerenen het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoeringvan die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat deOpdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeftgoedgekeurd.9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruikeraangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijsbehoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deovereenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoeringvan de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt,heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / ofde uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijketarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangtniet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker terbeschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welkeaard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekteonjuiste en / of onvolledige gegevens.10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor eenbehoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen,dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van deovereenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst,al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegdeinstanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voorhetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook hetoorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruikerzal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van deovereenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoeringworden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging vande overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn vanuitvoering.11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling,dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoorakkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en deOpdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs enandere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waaropdaaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren vande gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voorde Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijzigingvan de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzichtgevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichtenwerkzaamheden of te leveren zaken.13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakomingvan hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgeveraansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct ofindirect ontstaan.14. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijsovereenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging vandit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd isom de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijsvoortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving ofhaar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera ofop andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs nietvoorzienbaar waren.15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van deovereenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na hetsluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroeptoekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door eenschriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker- alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijkovereengekomene uit te voeren;- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruikerrustende verplichting ingevolge de wet;- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na detotstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;- of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan driemaanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van deovereenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of deovereenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit deovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van deovereenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond gevente vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien deOpdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid testellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en dezezekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van deOpdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij deovereenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zichomstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deovereenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoendie van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst inredelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen vanGebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker denakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet enovereenkomst.4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij opgenerlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor openigerlei wijze ontstaan.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, isGebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen dekosten, daardoor direct en indirect ontstaan.6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiendeverplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan isGebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbindenzonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding ofschadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél totschadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zalGebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog teverrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan deOpdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voorGebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan deOpdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kostenbinnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker andersaangeeft.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling offaillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen driemaanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering ofeen andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijnvermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstonden met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren,zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding ofschadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in datgeval onmiddellijk opeisbaar.9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijkannuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoorbestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- enafleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomstgereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening wordengebracht.

artikel 5 Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens deOpdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van eenomstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, eenrechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naasthetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle vanbuitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geeninvloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingenna te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronderbegrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deomstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedtnadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt deverplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurtdan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst teontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijnverplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zalkunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeeltezelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomenrespectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever isgehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijkeovereenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op eendoor Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzijschriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd omperiodiek te factureren.2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur,dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdaneen rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, inwelk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedragzal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot hetmoment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te latenstrekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in minderingvan de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en delopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbodtot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor detoerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van dehoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopenderente en incassokosten worden voldaan.4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aanGebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten debetalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt opafdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigdom de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakomingvan zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging vanvoldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Debuitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in deNederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethodevolgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incassoheeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaaktekosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke enexecutiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. DeOpdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens renteverschuldigd.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijfteigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de metGebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder heteigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer alsbetaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder heteigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze tebezwaren.3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hemverwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverdedanwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgeververplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voortsverplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde teverzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschadealsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aanGebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering isGebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt deOpdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking teverlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wiluitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en nietherroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derdenom al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevindenen deze terug te nemen.

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen ennormen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnenworden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in ditartikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor hetgebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgeverzelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar envoldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in datgeval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leverenzaken of uit te voeren werkzaamheden.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 7 dagenna levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijenanders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie eenzaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt totdie, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordtvermeld.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan alsgevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan ofgebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door deOpdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming vanGebruiker, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebbenaangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zakenwerden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien dezewerden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. DeOpdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek isontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloedop kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeelddoch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteldrespectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoortde Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverdeovereenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijendienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnenzeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventueleniet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertiendagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Demelding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek tebevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dientGebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting nietop. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling vande overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegevenheeft.6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgevergeen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig isgereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn naretourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is,schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuzevan Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangendevergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is deOpdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren ende eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker andersaangeeft.8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kostendaardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde vanGebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever inrekening gebracht worden.10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijnvan alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij deuitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkttot hetgeen in deze bepaling is geregeld.2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaandoordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekteonjuiste en / of onvolledige gegevens.3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deaansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaardevan de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheidbetrekking heeft.4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot hetbedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten tervaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover devaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, deeventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aande overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruikertoegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming ofbeperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kostenhebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemenevoorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronderbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade doorbedrijfsstagnatie.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden nietindien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijnleidinggevende ondergeschikten.

artikel 10 Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden,die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan deoorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dienhoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgevergehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeente doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgeverin gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker,zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten enschade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraalvoor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hemtoekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijnzijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzoverhierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis vanderden wordt gebracht.

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend hetNederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel ofgedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij derechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid vanhet Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluitingbevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend andersvoorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan devolgens de wet bevoegde rechter.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot

het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten


Design by Link Design, Amsterdam  |  disclaimer  |  algemene voorwaarden  |  House of Kiki gecertificeerd  |  lid van CNVV